Josuke Higashikata

Josuke Higashikata

BLv.255 / JLv.120
Champion
Kills: 5709
Deaths: 2406
KDR: 2.37
Last Seen: Horn @ 2022-10-12 22:57:07

Recent Activity

2022-10-12 22:57:07
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Horny Bishop in Horn
2022-10-12 22:57:07
Emblem Him was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:55:14
Emblem iSealed Jisoo was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:53:33
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Hokkaido in Horn
2022-10-12 22:53:04
Emblem Emori was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:53:00
Emblem Hokkaido was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:52:48
Emblem WALANG KARAPATAN was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:52:12
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem WALANG KARAPATAN in Horn
2022-10-12 22:49:57
Emblem TechnoMerch was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:49:26
Emblem Him was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:49:13
Emblem Hokkaido was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:41:45
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Him in Horn
2022-10-12 22:38:44
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Him in Horn
2022-10-12 22:33:35
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem WALANG KARAPATAN in Horn
2022-10-12 22:33:05
Emblem xxSatanxx was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:31:45
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Emori in Horn
2022-10-12 22:31:35
Emblem Orin was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:31:02
Emblem WALANG KARAPATAN was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:26:56
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Him in Horn
2022-10-12 22:26:30
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem iSealed Jisoo in Horn
2022-10-12 22:25:49
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem WALANG KARAPATAN in Horn
2022-10-12 22:25:09
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Him in Horn
2022-10-12 22:23:36
Emblem o Batoots o was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2022-10-12 22:23:36
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem o Batoots o in Horn
2022-10-12 22:22:50
Emblem WALANG KARAPATAN was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn