Josuke Higashikata

Josuke Higashikata

BLv.255 / JLv.120
Champion
Kills: 5756
Deaths: 2424
KDR: 2.37
Last Seen: Horn @ 2024-01-17 22:53:41

Recent Activity

2024-01-17 22:53:41
Emblem TATAmoran was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:52:56
Emblem Rood was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:52:17
Emblem N u n was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:48:43
Emblem Cnidocyte was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:47:12
Emblem Saint was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:47:04
Emblem 2001 was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:46:28
Emblem Yashoowa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:46:28
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Yashoowa in Horn
2024-01-17 22:45:13
Emblem TATAmoran was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:43:58
Emblem 3Drops was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2024-01-17 22:43:35
Emblem Cinnamon Roll was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:40:43
Emblem Rood was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:40:34
Emblem Efaa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:40:19
Emblem Daemonum was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:39:24
Emblem Cinnamon Roll was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:38:06
Emblem Efaa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:37:46
Emblem WS Dar was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:37:41
Emblem Saint was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:37:27
Emblem Efaa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:37:07
Emblem 2001 was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:34:24
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Daemonum in Andlangr
2024-01-17 22:33:02
Emblem 3Drops was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:31:54
Emblem Efaa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:31:20
Emblem Efaa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2024-01-17 22:31:08
Emblem Blippi was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr