Josuke Higashikata

Emblem Josuke Higashikata

BLv.255 / JLv.120
Champion
Kills: 3947
Deaths: 1643
KDR: 2.4
Last Seen: Horn @ 2021-02-24 22:59:36

Recent Activity

2021-02-24 22:59:56
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Arius in Horn
2021-02-24 22:59:36
Emblem Zxy was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:59:04
Emblem Matchmaker was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:57:38
Emblem Hamilton was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:57:05
Emblem ChocoDance was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:54:14
Emblem wowo alpenlibe was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:53:53
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Kin in Horn
2021-02-24 22:53:03
Emblem xPandax was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:52:25
Emblem Therese was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:51:57
Emblem Zxy was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:51:47
Emblem Therese was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn
2021-02-24 22:51:18
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Him in Andlangr
2021-02-24 22:50:09
Emblem xPandax was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:48:27
Emblem Ecstacy was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:48:27
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Ecstacy in Andlangr
2021-02-24 22:45:32
Emblem Beefie was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:45:14
Emblem MaT88 ThE CrUeL was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:44:33
Emblem xPandax was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:42:53
Emblem xPandax was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:42:22
Emblem Drip was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:40:48
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Kidnapper in Andlangr
2021-02-24 22:40:42
Emblem Nams was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:40:36
Emblem xPandax was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2021-02-24 22:39:24
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Chen Ryu in Horn
2021-02-24 22:39:08
Emblem ChocoDance was killed by Emblem Josuke Higashikata in Horn